Wychowujemy dzieci w duchu katolickich wartości

Zasady wychowania w przedszkolu

Głównym zadaniem wychowawczym realizowanym w naszym przedszkolu jest kształtowanie osobowości dziecka i różnorakich jego postaw, poprzez osobiste świadectwo wychowawcy – nauczyciela. Siostry, nauczycielki i wychowawczynie w przedszkolu, są dla dziecka personalnym systemem wartości. To od nich, podobnie jak od rodziców, dziecko przejmuje i nabywa doświadczane w bezpośrednim kontakcie zachowania, które później stosuje wobec siebie i wobec innych. Identyfikując się z postawami i cechami swojego nauczyciela, wychowanek, często w sposób nieświadomy utożsamia się z nim i poprzez naśladownictwo kształtuje swoje autorytety i wzorce na dalsze życie.

Do zasad wychowania stosowanych w naszym przedszkolu należą:

  • Świadome i celowe wykorzystanie dla celów wychowawczych codziennych wydarzeń i sytuacji życiowych dziecka.
  • Troska o harmonijny i integralny rozwój dziecka we wszystkich jego sferach, zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, ze szczególnym odniesieniem do prawdy, dobra i piękna.
  • Odwołanie się do polskiej tradycji i kultury, a zwłaszcza do wartości patriotycznych, społecznych, rodzinnych i religijnych oraz angażowanie w ich wdrażanie zarówno dzieci, jak i ich rodzinę, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.
  • Pielęgnowanie zwyczajów przedszkola, symboli i obrzędów, stanowiących część jej tradycji oraz odrębności, wprowadzających specyficzny nastrój i przybliżających określone ideały i wartości (zwyczaje związane z przeżywaniem dni tygodnia i pór roku, świętami religijnymi i narodowymi )
  • Podkreślenie odpowiedzialności, poczucia obowiązku i godności osoby ludzkiej oraz zwrócenie uwagi na budowanie wspólnoty i umiejętność odnajdywania w niej swojego miejsca przez dziecko
  • Budowanie autentycznych i szczerych relacji osobowych pomiędzy wychowankami a siostrami i pracownikami przedszkola.