RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
 
25 maja zacznęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych w skrócie "RODO". W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdują się poniżej. Prosimy  o zapoznanie się .

Administratorem pozyskiwanych od Państwa danych osobowych jest:
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny,
ul. Św. Brata Alberta 8, 32-800 Brzesko

Przedstawiciel Administratora Danych:
s. Sylwia Osetek, dyrektor przedszkola;

Telefon kontaktowy:
stacjonarny: 14 6863911
komórkowy: 722 243 222

Adres poczty elektronicznej:
pintegracyjne@gmail.com

REGON: 122651266
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).
 
W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych przedszkola w ramach powierzonej przez organ prowadzący funkcji dyrektora placówki. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne.

Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • dostępu do Waszych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Dane osobowe będą przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający  z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
s. Sylwia Osetek