Program edukacyjny

Cel programu

Bł. Edmund BojanowskiPraca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o ”Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” . Celem programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego jest integralne wychowanie oraz pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości.

Program wychowania przedszkolnego – jako pełny opis zadań wychowawczych i dydaktycznych jest zorientowany na osobę dziecka poprzez uwzględnieniem jego indywidualności, specyfiki rozwoju, potrzeb opiekuńczych i całej dotychczasowej historii jego doświadczeń społeczno - kulturowych. Integralną częścią programu jest praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna każdego nauczyciela w odniesieniu do celu zawartego w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


W tym względzie wyznacza się zadania w zakresie rozwoju:

  • fizycznego,
  • psychicznego,
  • umysłowego
  • społeczno – moralnego,
  • kulturowego,
  • religijnego.


Realizacja niniejszego programu wychowania przedszkolnego, ściśle połączona z działaniami opiekuńczymi, obejmuje spektrum zadań w zakresie trzech obszarów:

  • wychowania;
  • zdobywania wiedzy istotnej dla wychowania ;
  • kształcenia umiejętności istotnych dla wychowania.


Zaplanowany i realizowany program wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy będzie zindywidualizowany i ostatecznie w swoich szczegółach jego realizacja będzie efektem pracy całego grona pedagogicznego, a także przedstawicieli rodziców oraz sugestii wynikających z diagnozy rozwoju dzieci i specyfiki środowiska. Działania wynikające z treści programowych powinny się wyrażać w codziennej pracy edukacyjnej pracowników oraz specjalnie zaprojektowanych formach aktywności budujących, rozwijających i uzupełniających wychowawcze uwarunkowania dzieci uczęszczających do przedszkola.

Podstawy opracowania programu

Podstawę do opracowania programu stanowią: teoretyczne przesłanki pedagogiki personalistycznej, koncepcja integralnego wychowania Stefana Kunowskiego, koncepcja pedagogiczna bł. E. Bojanowskiego, charyzmat Sióstr Służebniczek, którym jest służba dzieciom, ubogim i chorym, wiedza i praktyka pedagogiczna wynikająca z tradycji i współczesnej działalności oświatowej i opiekuńczo – wychowawczej Zgromadzenia oraz obowiązująca Podstawia programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W formułowaniu celów oraz tworzeniu programu korzystano ze współczesnych osiągnięć nauki i praktyki pedagogicznej, aby w sposób odpowiadający aktualnej rzeczywistości wychowania przedszkolnego, zaadoptować to, co wynika ze specyfiki koncepcji bł. E. Bojanowskiego. Zawiera ona konkretne ideały i wzory osobowe, jasno określoną misję i wizję działalności opiekuńczo – wychowawczej w ochronkach – przedszkolach, koncepcję wychowania i pracy dydaktycznej, które razem czynią oparty na nich program wychowania przedszkolnego nie tylko alternatywną wobec innych propozycji, ale wręcz bardzo atrakcyjnym i potrzebnym współcześnie.


Postać Bł. Edmunda Bojanowskiego w sztuce: