Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny w Brzesku na lata 2015 do 2020

Nasze przedszkole jest nastawione na wychowanie w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół Katolicki. Podstawą realizowanego procesu wychowawczo–dydaktycznego jest odniesienie się do treści pedagogiki personalistycznej, oraz koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego.

Głównym celem naszej pracy jest budowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przekazywanych w procesie integralnego wpływu wychowawczego (wychowanie religijne, moralne, patriotyczne łącznie z wychowaniem fizycznym, umysłowym i społecznym), z zachowywaniem tradycji narodowych, ludowych i ścisłą współpracą z rodziną wychowanków.

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe. Szanując jego prostotę, zgodnie z zasadą: im mniejsze dziecko tym więcej zabaw, stopniowo wprowadzamy zajęcia praktyczne i dydaktyczne. Tak więc w tym okresie dominuje spontaniczna zabawa, w czasie której dziecko przyswaja sobie najwięcej umiejętności i wiadomości. Zabawa jako podstawowa działalność dziecka jest wykorzystywana również podczas zajęć jako jego aktywne i twórcze uczestnictwo w przyswajaniu poznawanych treści. Tak silnie zaakcentowane proporcje między zabawą i działaniami praktycznymi w koncepcji bł. E. Bojanowskiego są również najważniejsze w nowej podstawie programowej.

Szczególne miejsce w harmonijnym rozwoju dziecka i kształtowaniu jego osobowości stawiamy na wychowanie fizyczne. Stąd propozycja zabaw, zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, spacerów, wycieczek i obserwacji przyrodniczych. Duża ilość zajęć i zabaw ruchowych, sprawnościowych i manipulacyjnych służy pełnemu rozwojowi całej psychomotoryki dziecka, jego zdrowiu i sprawności fizycznej.

W naszych działaniach wychowawczo- dydaktycznych bardzo dużą wagę przywiązujemy do kształtowania wrażliwości estetycznej. Poprzez taniec, muzykę, śpiew i różne formy plastyczne dzieci wyrażają swe myśli, uczucia i wyobrażenia. Uwrażliwiamy je na piękno otaczającego świata i kontakt ze sztuką, realizujemy pozawerbalne umiejętności wyrażania siebie (działalność terapeutyczna) przez co wpływamy na rozwijanie wrodzonych uzdolnień i umiejętności praktycznych dzieci.

Działania nasze towarzyszą dziecku w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie. Realizacja treści i praktyk religijnych chroni przed oddzieleniem sfery duchowej od życia codziennego i związanych z nimi doświadczeń. Wychowanie integralne wynika z troski o prawdziwe dobro dziecka we wszystkich wymiarach jego życia.

Wiodącą metodą w naszej pracy z dziećmi jest strategia świadectwa, która polega na wywołaniu u wychowanków mechanizmu identyfikacji z nauczycielem tzw. personalny symbol wartości. W Biblii, historii, literaturze i w codziennym życiu w umiejętny sposób odnajdujemy zasady i wzory osobowe, tak ważne w wychowaniu. Odwołujemy się do polskiej tradycji i kultury, prowadzimy do wychowania we wspólnocie kościelnej, dużą wagę przywiązujemy do kształtowania tożsamości regionalnej, narodowej, patriotycznej w wychowaniu do wartości.

Plan dnia, tygodnia związany jest z porami roku i okresami roku liturgicznego wyznaczając układ treści programowych przybliżają określone ideały i wartości. Obrzędowość o rozbudowanej symbolice oraz bogatej oprawie artystycznej nadają niepowtarzalny klimat i w sposób sugestywny odnoszą się do świata wartości, które wychowanek przyswaja sobie tak, by w przyszłości kierował się nimi w życiu.

Wszystko to łącząc się z rytmem otaczającego świata, odwołuje się do prostoty i ideału życia rodzinnego, roli kobiety jako matki i wychowawczyni oraz harmonii istniejącej w życiu ludzkim i w świecie przyrody.

Metody wspierające proces wychowawczo – dydaktyczny, odwołują się do nowoczesnych koncepcji pedagogicznych i nowatorskich, sprawdzonych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Oparte są one na: aktywności poznawczej dzieci, na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, polegają na rozwiązaniu problemów czy na dominacji aktywności emocjonalno-artystycznej umożliwiają stymulację rozwoju dzieci, ich aktywności i samodzielności.

Metody i środki wychowania są ściśle dostosowane do indywidualnych możliwości dzieci i ich wieku, tak by proces wychowania w sposób harmonijny obejmował wszystkie sfery rozwoju. Zdaniem bł. E. Bojanowskiego - zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna nauka szkolna , lecz nauka życia, a dzieci już mają być od małości zaprawiane do życia ludzkiego.

Specyfika i odrębność naszej placówki, to wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, w ścisłej współpracy z rodzicami, w oparciu o poszanowanie tradycji i kultury narodowej i kształtowanie poczucia przynależności społecznej.

Przedszkole umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Nauczycielki diagnozują osiągnięcia dzieci poprzez obserwację i diagnozę dzieci 5, 6 - letnich w oparciu o arkusze diagnostyczne realizowanego w danym roku programu. Opracowane arkusze obserwacyjne – dla 3 i 4 latków, oparte są na charakterystycznych dla danego przedziału wiekowego wskaźnikach rozwojowych.

Priorytetem w naszej pracy jest przygotowanie dzieci do samodzielności życiowej i wspieranie w wychowaniu rodziny.

Współpraca z rodziną prowadzona jest według ściśle określonych zasad i wspólnie podejmowanych działań na rzecz dzieci i placówki. Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspiera działania wychowawcze wobec rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. System informowania rodziców o osiągnięciach dzieci polega na indywidualnych rozmowach z wychowawcą, dostarczeniu rodzicom pisemnych wyników obserwacji w grupach starszych dwa razy do roku, spotkania ze specjalistami i respektowaniu postanowień specjalistów odnośnie dziecka.

Jesteśmy po to, aby stwarzać warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Prowadzimy działalność diagnostyczno – terapeutyczną, wyrównujemy i kompensujemy braki w rozwoju skutecznie przygotowując dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele opracowują Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Posiadamy zorganizowany system udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną przy ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko. W przypadku  orzeczenia z poradni dyrektor powołuje zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej, za zgodą rodziców, udziela się także w przypadku dzieci, u których rozpoznano potrzebę objęcia pomocą specjalistyczną, np. logopedyczną, psychologiczną.

Główne zasady bezpieczeństwa dzieci oraz działania prozdrowotne przedszkola opisane są w programie profilaktyki. System motywacji dzieci do kształtowania zachowań pożądanych jest opisany w programie wychowawczym.


Wizja

Chcemy wychować dziecko:
 
 • w oparciu o chrześcijańskie wartości, zachowując tradycję i wspierając rodzinę,
 • ciekawe świata i ludzi, wrażliwe na potrzeby innych, (dzieci specjalnej troski)
 • z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli,
 • samodzielne radzące sobie z problemami, zmotywowane do wysiłku,
 • sprawne intelektualnie i fizycznie na miarek własnych możliwości rozwojowych


Misja

Przedszkole:
 
 • wspomaga dziecko w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości, w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie,
 • przyzwyczaja dziecko do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych,
 • jest otwarte na potrzeby dzieci oraz na potrzeby dzieci specjalnej troski, rodziców i na środowisko lokalne
 • stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia,
 • wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania,
 • wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej,
 • oferuje pomoc specjalistyczną: psychologa, logopedy, rehabilitanta, tyflopedagog, pedagoga specjalnego,
 • dąży do podnoszenia kompetencji osobowych nauczycieli.


Zadania przedszkola na rok szkolny 2015/2016


1. Sprawność ruchowa, manualna warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka, osiągnięcia gotowości szkolnej.
 

Zadania przedszkola na rok szkolny 2016/2017


1. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w różnorodnych sferach działalności.
 

Zadania przedszkola na rok szkolny 2017/2018


1. „Mali czytelnicy” - wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt z literaturą, pobudzanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
 

Zadania przedszkola na rok szkolny lata 2018/2019


1. Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 

Zadania przedszkola na rok szkolny lata 2019/2020


1. Stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej przyrody. Kształtowanie postawy opiekuńczości wobec zwierząt.Ogólne kierunki pracy przedszkola określa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego.


Cele szczegółowe

 1. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb. Prowadzenie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.
 2. Wzmocnienie odrębności placówki poprzez stworzenie i kultywowanie własnego wypracowanego stylu pracy ( wg koncepcji bł. E. Bojanowskiego).
 3. Ukierunkowanie dzieci na wartości najwyższe: dobro, prawda i piękno. Rozwijanie u wychowanków cech charakteru ( dobroć, empatia, otwartość, odporność emocjonalna, zaradność, samodzielność, umiejętność współdziałania, kreatywność, wiara we własne możliwości...). Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi. Wychowanie i nauczanie oparte na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół katolicki.
 4. Zapewnienie dzieciom samodzielności i niezależności od dorosłych oraz bezpieczeństwa. Poszanowanie ich osobowości - prawa dziecka.
 5. Rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”
 6. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, patriotycznej i religijnej.
 7. Rozwijanie u dzieci umiejętności wypowiadania się poprzez różne formy ekspresji artystycznej: muzykę, ruch, śpiew, teatr oraz sztuki plastyczne.
 8. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki - kształtowanie wrażliwości estetycznej. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 9. Wypracowanie modelu diagnozowania i rozwoju uzdolnień dzieci.
 10. Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami. Wspomaganie rodziców w trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze.
 11. Upowszechnienie wśród rodziców praw i obowiązków dzieci.
 12. Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi na rzecz przedszkola. Pozyskanie sojuszników, nadawanie tytułu „Przyjaciel naszego przedszkola”.
 13. Dążenie kadry przedszkola do podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
 14. Zdobycie przez nauczycielki umiejętności lepszego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz wiedzę dotyczącą aktywizujących metod pracy.
 15. Dążenie do stałego, zgodnego z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców doskonalenia jakości pracy przedszkola.


Kryteria sukcesu (oczekiwane efekty)

 1. Umiejętności i wiadomości dzieci niezbędne do powodzenie w nauce szkolnej.
 2. Wypracowanie „Kodeksu dobrego przedszkolaka” – prawa i obowiązki jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu. Znane będą i akceptowane przez wszystkich prawa dziecka.
 3. Preferowanie metod aktywizujących w pracy z dzieckiem inspirujących do rozwoju kreatywności dzieci.
 4. Ujednolicenie system metod wychowawczych. Wzmocnienie poprzez nagrody zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami i eliminowanie zachowań niepożądanych.
 5. Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci ( szczególnie agresji i konfliktów).
 6. Opracowanie kryteriów wewnętrznych do oceny efektywności działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych przedszkola. Zostanie wypracowany system zapewnienia jakości pracy przedszkola.
 7. Większa skuteczność jednolitych działań wychowawczych przedszkola i rodziny.
 8. Integracja rodziny z przedszkolem. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy.
 9. W zależności od potrzeb zostaną zorganizowane dla dzieci różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 10. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli.
 11. Wdrożenie systemu diagnozowania i rozwijania uzdolnień dzieci.
 12. Skuteczne działania wpływające na postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.
 13. Prezentacje w środowisku wychowania przedszkolnego w ramach dobrych praktyk, rozwiązań w oparciu o koncepcję pracy przedszkola.